Pakuočių apskaitos pokyčiai nuo 2018 m. | Darbas su GPAIS

Pakuočių apskaitos pokyčiai nuo 2018 m. | Darbas su GPAIS

AKTUALI INFORMACIJA GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

Visi gamintojai ir importuotai nuo 2018 m. sausio 1 d. turi vykdyti gaminių pakuočių apskaitą GPAIS sistemoje. Siekiant tinkamai pasiruošti, svarbu atlikti šiuos pagrindinius žingsnius:

 1. susipažinkite su aktualiais reikalavimais GPAIS ir pakuotės apskaitos pakeitimais (Tekstas žemiau)
 2. peržiūrėkite įmonės pakuočių apskaitos vidaus tvarką, prireikus pasikonsultuokite su pakuočių tvarkymo organizacijomis;
 3. jei įmonės viduje neturite atsakingo asmens už pakuočių apskaitos vykdymą, sudarykite sutartį su konsultacine įmone;
 4. pasirenkite efektyviam darbui atsisakydami popierinių ar Excel vedamų žiniaraščių;
 5. pritaikykite verslo valdymo sistemas prie naujų reikalavimų ir naudokite integracijas su GPAIS.

Esate gamintojas / importuotojas ir apskaitą vedate Microsoft Dynamics NAV (Navision)?

Softera ruošia Microsoft Dynamics NAV integracijos su GPAIS sistema sprendimą gamintojams ir importuotojams, kurio pagalba gaminių ir pakuočių apskaitos duomenis iš Dynamics NAV sistemos galėsite pateikti į GPAIS sistemą.

Susisiekite, papasakosime plačiau: pardavimai@softera.lt | +370 37 752772


PAKUOTĖS APSKAITOS PAKEITIMAI IR REIKALAVIMAI GPAIS

Įmonės privalo pasitvirtinti pakuočių apskaitos vykdymo tvarką, kurioje numatoma:

 • Asmenys, atsakingi už pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingą visų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, vadovaujantis pakuočių svorio nustatymo metodika;
 • Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka;
 • Svorio nustatymo metodika, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris. Pakuotės svorį galima nustatyti vadovaujantis tiekėjų pateiktais pirkimo dokumentais arba sudarant svėrimo aktus.

Pagrindiniai pakuočių tvarkymo taisyklių reikalavimai apskaitos duomenims:

 • gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į prekinę (pirminę), grupinę (antrinę) ir transporto (tretinę) pakuotę;
 • pagal medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos, tuščios pakuotės ir gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į stiklines, plastikines, polietilenterftalato (toliau – PET), popierines ir kartonines, metalines, kombinuotąsias, medines, kitas pakuotes.
 • tuščia pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;
 • vienkartinė gaminių pripildyta pakuotė ir daugkartinė gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;
 • pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą apskaitomos atskirai;
 • apskaitant vienkartines pakuotes papildomai nurodoma, kaip apdorojama tokia pakuotė (jos atliekos) – perdirbama ar neperdirbama;
 • pagal tiekimo Lietuvos rinkai būdą pakuotės skirstomos į sunaudotą savo reikmėms, mažmeninę prekybą, didmeninę prekybą, nuotolinę prekybą, išvežimą ir LR vidaus rinkos ir išvežimą iš LR rinkos per trečiuosius asmenis;
 • pagal gavimo būdą pakuotės skirstomos į importuotas, pagamintas ir susigrąžintas.
 • prie pakuotės nurodomas rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;
 • pakuotės svoris, tenkantis prekiniam vienetui / gaminiui nurodomas gramo tikslumu.

Pagrindiniai reikalavimai GPAIS apskaitai:

 • suvestinės ataskaitos GPAIS tvirtinamos kas ketvirtį, tačiau duomenys į sistemą privalo būti suvedami ne rečiau kaip kas mėnesį;
 • patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį;
 • pakuotės kodas (unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio kodas) privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu;
 • jei įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, tokios pakuotės GPAIS apskaitomos kaip prekiniai vienetai;
 • prekinių vienetų/ gaminių sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo vienkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos;
 • pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į LR ir išvežimo (eksporto) iš LR dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą, pateikta informacija;
 • Įmonės informacinėje sistemoje pakuočių apskaitą vykdant el. būdu už sukauptų elektroninių duomenų išsaugojimą, apsaugojimą nuo visiško ar dalinio sugadinimo ar praradimo, taip pat duomenų atkūrimo priemonių organizavimą atsako įmonės vadovas.

Padėsime Jums prisitaikyti prie naujų GPAIS reikalavimų, užtikrinsime patogų gaminių ir pakuočių apskaitos duomenų iš Dynamics NAV sistemos pateikimą į GPAIS sistemą.

Susisiekite, papasakosime plačiau: pardavimai@softera.lt | +370 37 752772